Biết chúc phúc cho những điều mình mong muốn.


     Hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn có. Nếu bạn thấy một người có căn nhà đẹp, hãy chúc phúc cho người ấy và căn nhà ấy. Nếu bạn thấy một người có chiếc xe đẹp, hãy chúc phúc cho người ấy và chiếc xe ấy. Nếu bạn thấy một người có gia đình ấm êm, hãy chúc phúc cho người ấy và gia đình ấy.