Tập trung vào cơ hội thay vì trở ngại.


     Chúng ta đều biết Luật hấp dẫn của Vũ trụ cho rằng: “Bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát triển”. Vì thế, bạn nên chú tâm vào cơ hội trong tất cả mọi thứ, thì cơ hội sẽ xuất hiện quanh bạn. Công việc của bạn là làm sao xử lý tất cả các khả năng tốt mà bạn nhìn thấy. Ngược lại, nếu bạn chú tâm vào những khó khăn trong mọi thứ, bạn nhìn đâu cũng thấy trở ngại, khi đó, cuộc đời bạn sẽ là chuỗi dài những ngày xử lý tất cả những trở ngại mà bạn nhìn thấy.